ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

4 Μαρτίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών
Δ/νση Ασφάλισης

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2012 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (σχετ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 Απόφαση
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ,ΦΕΚ 2778/τ.Β΄/2-12-2011).
Όπως αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 27/2012 εγκύκλιο του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
μόνο οι απασχολούμενοι σε συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες ασφαλίζονται
κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με την
προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες
και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του
Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Σύμφωνα με την περίπτωση 51 του Α΄ Εδαφίου του νέου πίνακα βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι οδηγοί πούλμαν και λεωφορείων υπάγονται στην
ειδική προστασία των διατάξεων του, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην
κατηγορία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.
Με αφορμή ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν την υπαγωγή ή μη των οδηγών
σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν στις ανωτέρω διατάξεις, υπεβλήθη
ερώτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το εάν τα σχολικά
πούλμαν και σχολικά λεωφορεία ανήκουν στην κατηγορία των επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών.
Σύμφωνα με το β σχετικό απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 το «επάγγελμα
οδικού μεταφορέα επιβατών» ορίζεται ως «η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που
εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες
κατηγορίες χρηστών έναντι κομίστρου καταβαλλόμενου από τον επιβάτη ή τον
διοργανωτή της μεταφοράς. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χορηγείται, μετά
τον έλεγχο εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, Άδεια Οδικού Μεταφορέα
Επιβατών, ενώ τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για το μεταφορικό έργο
χαρακτηρίζονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης.
Στον ανωτέρω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που το κύριο
αντικείμενό τους δεν είναι οι επιβατικές μεταφορές, αλλά εκτελούν το συγκεκριμένο
έργο στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου τους (π.χ. Μεταφορά Προσωπικού,
μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία κ.λ.π.) χωρίς τη χρέωση κομίστρου.
Στις περιπτώσεις αυτές τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως Λεωφορεία
Ιδιωτικής Χρήσης και δεν απαιτείται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων άσκησης του
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών που τίθενται στον κανονισμό
1071/2009.»
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προς ενιαία αντιμετώπιση από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 51 του Α΄ Εδαφίου του Κανονισμού Βαρέων και
Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.