ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

21 Φεβρουαρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του ν. 4529/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2072/1992 ορίστηκε ότι «τέκνα ασφαλισμένων ή
συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν αναπηρία
τουλάχιστον 67%, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τους παραπάνω φορείς ως μέλη
οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική εργασία ή την
εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία».
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ν.
2072/1992 και πλέον «τα τέκνα των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων, των εντασσόμενων
Τομέων, Κλάδων και λογαριασμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ, τα
οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, θεωρούνται ως μέλη οικογένειας
και διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον ΕΦΚΑ έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται
είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας/απασχολησιοθεραπείας».
Για την ενιαία εφαρμογή των ως άνω διατάξεων από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται οι πιο κάτω
οδηγίες:
Τα ως άνω πρόσωπα εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί έχουν δύο επιλογές λήψης
παροχών:
α. Από άμεσο δικαίωμα από τους Φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται, λόγω της εργασίας τους,
με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα γνωστά.
β. Ως έμμεσα μέλη, διατηρώντας την ασφάλιση στο Φορέα περίθαλψης των γονέων τους και
απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφορών κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, ως άμεσα
ασφαλισμένα.
Ειδικότερα, για την επιλογή λήψης παροχών ως έμμεσο μέλος απαιτείται η υποβολή αιτήματος
επιλογής Φορέα περίθαλψης με το οποίο θα συνυποβάλλονται:

 1. Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό
  αναπηρίας.
 2. 2.Βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από τον Φορέα ασφάλισης ή
  συνταξιοδότησης του γονέα.
  Η απαλλαγή θα χορηγείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης και για όσο
  χρονικό διάστημα ορίζεται στη γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
  Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω πρόσωπα διατηρούν τη δυνατότητα επανεπιλογής Φορέα
  οποτεδήποτε.