ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

11 Φεβρουαρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν.4387/2016 στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή

Σε συνέχεια των οδηγιών που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20
του ν. 4387/2016 σας ενημερώνουμε σχετικά με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων
στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την
ιδιότητα του βουλευτή υπό την ισχύ του νόμου αυτού, ως εξής:

 1. Σύμφωνα με τη διάταξη των παρ. 1 και 2 του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 στους εξ
  ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, κλάδων ή
  λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
  ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από
  τη δημοσίευση του νόμου, εφαρμόζεται περιορισμός στο ακαθάριστο ποσό της κύριας και
  επικουρικής σύνταξής τους κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξής τους.
 2. Ειδικότερα, στη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι στην
  περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
  δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξης ή των
  συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή
  της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
 3. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. β’ της Ενότητας Α2 της εγκυκλίου
  33/2017 του ΕΦΚΑ, οι ρυθμίσεις του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 δεν εφαρμόζονται στους
  συνταξιούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία /δραστηριότητα για την οποία δεν
  προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμη κι αν προκύπτει εισόδημα.
  Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α, όπως αυτά
  διατυπώθηκαν στο με αρ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./670/1535834/23.12.2019 έγγραφο της Δ/νσης
  Ασφάλισης, μέχρι 31/12/2016 δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ σε
  περίπτωση εκλογής συνταξιούχου σε θέση βουλευτή, καθώς δεν υφίσταται προγενέστερο
  καθεστώς ασφάλισης.
  Από 1/1/2017, από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 22 του ν. 4488/2017, προκύπτει
  υποχρέωση ασφάλισης των βουλευτών για κύρια σύνταξη και για υγειονομική
  περίθαλψη στον ΕΦΚΑ.
 4. Υπενθυμίζεται ότι στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αναρτημένο το
  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο ενημερώνεται κατά περιόδους, και στο
  οποίο θα πρέπει να ανατρέχουν οι υπηρεσίες προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με
  τη διατήρηση του χαρακτηρισμού των φορέων που είχαν περιληφθεί στο Μητρώο καθώς
  και για την ένταξη άλλων, ώστε να εφαρμοστούν αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2
  του άρθ. 20 του ν. 4387/2016.
 5. Η «Βουλή των Ελλήνων» δεν περιλαμβάνεται στο ισχύον Μητρώο Φορέων
  Γενικής Κυβέρνησης. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι «Υπηρεσίες της Βουλής των
  Ελλήνων», στις οποίες απασχολούνται οι υπάλληλοι της Βουλής.
 6. Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στις συντάξεις που καταβάλλει ο
  ΕΦΚΑ σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή:
  – δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 από 13/5/2016
  μέχρι 31/12/2016, ενώ
  – από 1/1/2017 και μετά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου,
  η οποία προβλέπει τον περιορισμό του ακαθάριστου ποσού της κύριας
  σύνταξής τους κατά 60% .
  Για το διάστημα από 13/5/2016 μέχρι 31/12/2016, εάν οι συνταξιούχοι, εκτός από
  την ιδιότητα του βουλευτή, είχαν και επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη
  μισθωτή, λόγω αυτής της δραστηριότητας εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο που
  αφορά την απασχόληση των συνταξιούχων (άρθ. 20 του ν. 4387/2016 ή προϊσχύον)
  ανάλογα με την έναρξη της απασχόλησης ή/και της συνταξιοδότησής τους, για την
  εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με εγκυκλίους τα Γενικά Έγγραφα.

Συνημμένα Αρχεία