ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

19 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019(Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 στους εργατοτεχνίτες
οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών στις 23/12/2019, για
τους οικοδόμους που έχουν ήδη γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των
Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του
αδειοδωροσήμου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο με αρ. πρωτ.
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-4-2019 Γενικό Έγγραφο του Φορέα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
– Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες
οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από
τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός – ανύπαρκτος λογαριασμός),
πρόκειται να αναρτηθούν στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την
ημερομηνία έναρξης πληρωμής Αδειοδωροσήμου, λόγω της απαραίτητης
επεξεργασίας των δεδομένων. Οι καταστάσεις αυτές πλέον έχουν καθαρά
ενημερωτικό χαρακτήρα και η πληρωμή των αναφερόμενων σε αυτές
εργατοτεχνιτών οικοδόμων θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή
Αδειοδωροσήμου (Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2020), εφόσον ο ασφαλισμένος
γνωστοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό με την συνήθη διαδικασία.

– Καταστάσεις Παραγραφών
Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Αδειοδωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για
τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της
έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την
επεξεργασία πληρωμής Αδειοδωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αναρτώνται στο σύνδεσμο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., στις οποίες
περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά
αδειοδωροσήμου.
Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο
πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η
ημερομηνία παραγραφής.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ως γνωστόν, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η
καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία
πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των
ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑΕΤΑΜ 11/2011).
Λόγω της σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019
(Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία
Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, πρέπει οι
εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον
ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του.
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες – Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με
ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων –
σωματείων).