Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

12 Νοεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

Σχετικά :

 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ
  ΤΑ΄270/24.12.1997) όπως ισχύει.
 2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
  ΤΒ΄272/18.3.1998).

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη
μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις,
σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές
επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική
εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.
Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις, εργοδότες,
μη μισθωτούς ασφαλισμένους) δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:
Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής – Υπαγόμενα πρόσωπα
Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8582/Α325/16.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
3361/Β΄/28.7.2021, ΑΔΑ : ΩΝΡΕ465ΧΘΞ-Υ24), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική
καταστροφή (Πλημμύρα 04/04/2020) οι περιοχές του Δήμου Σκιάθου, της Περιφερειακής
Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες
περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τις Πλημμύρες της 4ης Απριλίου
2020.
Β. Ρύθμιση Εισφορών
Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:
Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η
  του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα
  αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι από 01/04/2020 – 30/09/2020.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής
  καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων
  και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/03/2020.
  Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες,
  Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες)