Γενικό Έγγραφο 174064-17/05/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 174064-17/05/2021

17 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α και της
προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών,
αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων –
εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία
παρέχεται η δυνατότητα «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο
Εργοδοτών».
Με το πιο πάνω σχετικό Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την
λειτουργικότητα και το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας.
Με το παρόν γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας με την
δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής «Νομικού προσώπου στο
Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται
οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας
υπηρεσίας.


ΓΕΝΙΚΑ
Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.του άρθρου 11. του Ν.4670/2020 το σύνολο
των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων
στους οποίους υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019
και τον Ν.3979/2011.
Β. Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα υπαγόμενα στην
ασφάλιση, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή -φυσικό ή νομικό πρόσωπουποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ -π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του
οποίου λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης, με την έναρξη της απασχόλησης
προσωπικού.
Με την εγγραφή στο Μητρώο χορηγείται «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη».
Αντίστοιχα, απογράφονται επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε
περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις, στην ίδια ή διαφορετική περιοχή.
Γ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσταση νομικού προσώπου
οποιασδήποτε νομικής µορφής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Απογραφή του
νομικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ.» μέσω των «Υπηρεσιών μιας Στάσης».
Ως «Υπηρεσία µιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σηµείο στο οποίο
µπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες µιας Στάσης» (Υ.Μ.Σ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων,
β) Οι Συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ και
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία µιας Στάσης (εφεξής e-Υ.Μ.Σ).
Η σύσταση ενός νομικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιείται πλέον
εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω της ειδικής
πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ https://eyms.businessportal.gr .
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-Υ.Μ.Σ:

 1. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) της
  σύστασης
 2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
 3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ
 4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της
  Α.Α.Δ.Ε προκειμένου η εταιρεία να λάβει Α.Φ.Μ και κλειδάριθμο και
 5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας
  Μέσω διαλειτουργίας με το Γ.Ε.ΜΗ., επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα
  Απογραφή των συσταθέντων Νομικών Προσώπων στο Μητρώο
  Εργοδοτών και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, με αποτέλεσμα
  την συντομότερη εξυπηρέτηση νέων επιχειρήσεων και την μείωση της
  συναλλαγής στα υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.
  Τα συσταθέντα Νομικά Πρόσωπα εντάσσονται πλέον στο Μητρώο
  Εργοδοτών ως εν δυνάμει εργοδότες, εφόσον πρόκειται να απασχολήσουν
  προσωπικό.
  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν Νομικά Πρόσωπα με
  τις μορφές Ο.Ε, Ε.Ε ,Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε και Αστικοί Συνεταιρισμοί για τα οποία
  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και έχουν αποδοθεί οι Αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ.
  και Α.Φ.Μ.
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
  Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στην νέα υπηρεσία, ο eΕΦΚΑ διαλειτουργεί, μέσω web service, με το Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθείται η πιο
  κάτω ροή εργασιών:
  -Ηλεκτρονική ενημέρωση του e- ΕΦΚΑ για την σύσταση του νέου
  νομικού προσώπου
  Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του νομικού προσώπου στις «Υπηρεσίες μιας
  στάσης », ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την σύσταση του
  νομικού προσώπου.
  -Άντληση δεδομένων από το Γ.Ε.ΜΗ για την Απογραφή του νομικού
  προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
  Αντλούνται στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα :
  -ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ
  -Α.Φ.Μ
  -Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  -Κ.Α.Δ. Δ.Ο.Υ.
  -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
  -ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  -ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
  -Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α
  Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απογραφής του νομικού προσώπου
  ελέγχεται το Μητρώο Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής.
  -Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α
  Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η
  διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.
  -Απόδοση μοναδικού αριθμού στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a25c0be910c255f9e37245 στις 17/05/21 15:22
  Με την ολοκλήρωση της απογραφής του εν δυνάμει εργοδότη στο Μητρώο του
  e- Ε.Φ.Κ.Α, το νομικό πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Α.Μ.Ε., που
  έχει προκύψει από την διαλειτουργικότητα με το Γ.Ε.ΜΗ.
  -Γνωστοποίηση του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ε στους υπεύθυνους του
  νομικού προσώπου
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, τα μέλη του νομικού
  προσώπου ενημερώνονται μέσω Γ.Ε.ΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (Α.Μ.Ε).
  -Αναζήτηση στο Μητρώο Εργοδοτών
  Τα στοιχεία Νομικού Προσώπου είναι διαθέσιμα στο Μητρώο και αναζητούνται,
  κατά τα γνωστά.
  Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της νέας υπηρεσίας
  απογραφής η διαδικασία θα εκτελείται από το αρμόδιο Υποκατάστημα
  Μισθωτών, κατά τα γνωστά.
  Του παρόντος με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να
  λάβει γνώση το προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.