Γενικό Έγγραφο | Α.Π. 232355

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο | Α.Π. 232355

30 Σεπτεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης.  β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων σφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Με την υπ. αριθμ. 354/Συν.31/28.09.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., παρατείνεται μέχρι 09/10/2020 η προθεσμία:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
– εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο
2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του ν. 4690/2020),
– εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους
ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του ν. 4690/2020),
-εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που
επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από
εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν.
4690/2020).
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους
επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα,
υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά
το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών
(για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων
στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών βάσει Κ.Α.Δ. (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του ν.4714/2020)
ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών
και λοιπών προσαυξήσεων.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών
κατηγοριών (εκτός των προαναφερομένων περιπτώσεων α & β), για τους οποίους οι
επιχειρήσεις-εργοδότες, θα πρέπει να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι
30/09/2020).
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που απασχόλησαν την ίδια
μισθολογική περίοδο:
– εργαζόμενους των προαναφερομένων περιπτώσεων α & β και
– εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών,
θα πρέπει για αυτούς (τους εργαζόμενους των λοιπών κατηγοριών), να υποβάλουν
Κανονική (01) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους εργαζόμενούς τους ενταγμένους στο Μηχανισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης καθώς και τους
αναφερομένους στο άρθρο 123 Ν.4714/2020, παρέχεται η δυνατότητα να
υποβάλουν Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες
απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 09/10/2020.