Γενικό Έγγραφο 239653-2/10/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 239653-2/10/2020

2 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Ασφάλισης

Χορήγηση βεβαίωσης απογραφής μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ δύνανται να λαμβάνουν βεβαίωση με την οποία
βεβαιώνεται η απογραφή τους στο Μητρώο του Φορέα.
Η σχετική διαδικασία, μέχρι σήμερα, εκτελείται από τα Υποκαταστήματα και η
βεβαίωση έχει αναρτηθεί και εκδίδεται από την εφαρμογή Μητρώου (Μητρώο ΕΦΚΑ/
Εγχειρίδιο Χρήσης).
Για την υποστήριξη της νέας υπηρεσίας, η βεβαίωση αυτή μορφοποιήθηκε
αντίστοιχα προς την παρεχόμενη από το Μητρώο βεβαίωση, και πλέον παρέχεται
μέσω ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ.
Περιεχόμενο βεβαίωσης
Η βεβαίωση απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί
στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι).
Στην βεβαίωση αποτυπώνονται οι κάτωθι πληροφορίες:
-Ημερομηνία εκτύπωσης
– Αριθμός εγκυρότητας
– ΑΜΚΑ
– Αριθμός Συστήματος e-ΕΦΚΑ (ΑΜΙΚΑ που είχε χορηγηθεί έως 31.12.2016
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή αριθμός που χορηγήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ για τις
ανάγκες των υποσυστημάτων του Φορέα)
– Είδος ταυτότητας, αριθμός και έτος έκδοσης
– Χώρα υπηκοότητας
-Φύλο
-ΑΦΜ
-Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,
Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης) με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες
ανάλογα με την Υπηκοότητα του ασφαλισμένου
– Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: οδός, αριθμός, Δήμος, τηλέφωνο
– Ένδειξη του Νέου ή Παλαιού ασφαλισμένου (Ν. 2084/1992 άρθρο 39)
– Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου
– Επεξήγηση σχετικά με την ένδειξη του Νέος ή Παλαιός ασφαλισμένος

Διαδικασία έκδοσης μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
Για την έκδοση της βεβαίωσης απογραφής απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:
– Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει
«Ασφαλισμένος»  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους»  «Βεβαίωση
Απογραφής».
– Αυθεντικοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τους κωδικούς (taxisnet) κατόπιν
εξουσιοδότησης που παρέχει στον e-ΕΦΚΑ να προσπελάσει και να αντλήσει τα
στοιχεία του από την ΑΑΔΕ.
– Καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.
– Επιλέγει «Είσοδος» και εισέρχεται στην Υπηρεσία χορήγησης της βεβαίωσης
απογραφής. Στο μενού «Οδηγίες χρήσης» επιλέγει: «Πατήστε εδώ» και εμφανίζεται η
βεβαίωση απογραφής.
– Η βεβαίωση μπορεί να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί.
Στην εκδοθείσα βεβαίωση περιλαμβάνεται υποσημείωση για τη δυνατότητα ελέγχου
εγκυρότητάς της.
Για την επαλήθευση της εγκυρότητας της βεβαίωσης, έχει δημιουργηθεί
σύνδεσμος στο κεντρικό menu του www.efka.gov.gr με τίτλο «Έλεγχος Εγκυρότητας
Βεβαιώσεων» με δυνατότητα επιλογής βεβαίωσης.
Επιλέγοντας είδος βεβαίωσης «Βεβαίωση Απογραφής» και καταχωρώντας
ημερομηνία εκτύπωσης και Αριθμό εγκυρότητας, εμφανίζεται η χορηγηθείσα
βεβαίωση προς έλεγχο.
Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Επισημαίνεται ότι παρέχεται δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων
επικοινωνίας του ασφαλισμένου, στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους,
σύνδεσμος  Ατομικά Στοιχεία. Επιλέγοντας «επεξεργασία στοιχείων»,
καταχωρούνται τα νέα στοιχεία. Μετά την αποθήκευση, ενημερώνεται το Μητρώο eΕΦΚΑ ως προς τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.
– Η διόρθωση λοιπών στοιχείων Μητρώου, που αποτυπώνονται στη βεβαίωση
απογραφής πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα, κατά τα γνωστά.
-Η παραγόμενη από το ΟΠΣ-ΙΚΑ βεβαίωση απογραφής, από τη λήψη του
παρόντος, απενεργοποιείται.
Η χορήγηση της βεβαίωσης απογραφής πραγματοποιείται πλέον μέσω του
ιστοτόπου e-ΕΦΚΑ και της εφαρμογής «ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
(Μητρώο e-ΕΦΚΑ).
Δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της «Βεβαίωσης Απογραφής»
παρέχεται και στο menu του Intranet.efka.gov.gr, στην επιλογή «Έλεγχος
Εγκυρότητας Βεβαίωσης», με δυνατότητα επιλογής του είδους της βεβαίωσης.
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα συμβάλλει στην άμεση εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και
ταυτόχρονα στην αποφόρτιση των υπηρεσιών.

Συνημμένα Αρχεία