Γενικό Έγγραφο 243932/Σ.76864/6.10.2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 243932/Σ.76864/6.10.2020

6 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, εκδόθηκαν:
1) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1350/A325/02-06-2020 (ΦΕΚ 2467/Β΄/22.06.2020, ΑΔΑ
:Ψ07Ψ465ΧΘΞ-Ρ2Τ), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν περιοχές
και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια των περιοχών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 3ης Οκτωβρίου 2019.
2) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./2564/Α325/15-06-2019 (ΦΕΚ 2593/Β/26-06-2019,
ΑΔΑ:9ΠΛΞ465ΧΘΞ-7ΩΓ), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια των περιοχών του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από τις
πλημμύρες της 3ης και 4ης Οκτωβρίου 2019 και 12ης και 13ης Νοεμβρίου
2019.
3) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./1606/Α325/02-06-2019 (ΦΕΚ 2468/Β/22-06-2020,
ΑΔΑ:ΩΓ6Ε465ΧΘΞ-ΟΨΔ), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια των περιοχών των Δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 10ης Ιουλίου 2019.
4) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./2329/Α325/02-06-2020 (ΦΕΚ 2441/Β/19-06-2020,
ΑΔΑ: ΩΤΤΒ465ΧΘΞ-ΝΒ2), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια των περιοχών του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις
πλημμύρες Μαρτίου 2019.


5) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./1850/Α325/02-06-2020 (ΦΕΚ 2473/Β/22-06-2020,
ΑΔΑ: ΨΥΟ3465ΧΘΞ-ΣΦ9), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία περιελήφθησαν τεχνικογεωλογικές έρευνες οριοθέτησης και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
και συγκεκριμένα: α) των Τοπικών Κοινοτήτων Πιαλείας, Βροντερού,
Γαρδικίου και Στουρναραίικων του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων και β) της Τοπικής Κοινότητας Βατσουνιάς του Δήμου
Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που υπέστησαν ζημιά
από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2018.
6) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./2168/Α325/16-04-2020 (ΦΕΚ 1653/Β/04-05-2020,
ΑΔΑ:6ΙΡΩ465ΧΘΞ-ΝΦΗ), Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια των περιοχών:
α) του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων
Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από τις
πλημμύρες 20ης έως 26ης Νοεμβρίου του 2019,
β) των Δήμων Νέας Προποντίδας και Αριστοτέλη της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 19ης έως 22ης 2019,
γ) του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της
24ης έως 26ης Νοεμβρίου 2019,
δ) του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες 11ης
και 12ης Δεκεμβρίου 2019, και
ε) του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της
10ης έως 14ης Δεκεμβρίου 2019.
7) η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. 2970/Α325/19-05-2020 (ΦΕΚ 2133/Β΄/3-6-2020,
ΑΔΑ:Ω7ΞΓ465ΧΘΞ-ΗΙΨ) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια των περιοχών των Περιφερειακών ενοτήτων Πρέβεζας,
Θεσπρωτίας κα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που επλήγησαν από τον
σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020.
Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την
Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Φ.Ε.Κ.Β΄272), κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8
παρ. 1 του Ν .2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄196), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ.
4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών,
  τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την
  1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά
  το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
  γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη
  αναστολή.

Συνημμένα Αρχεία