Γενικό Έγγραφο 244029/Σ.76894/6.10.2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 244029/Σ.76894/6.10.2020

6 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, εκδόθηκε η υπ΄αρ. πρωτ:Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./11343/Α325/31.03.2019(ΑΔΑ: Ω5ΝΘ465ΧΘΞ-ΚΥ4) Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία
οριοθετήθηκαν περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών των Δήμων Σιθωνίας,
Αριστοτέλη και Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 26ης
Ιουνίου 2018.
Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την
Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Φ.Ε.Κ.Β΄272), κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8
παρ. 1 του Ν .2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄196), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ.
4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών,
  τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την
  1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά
  το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
  γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη
  αναστολή.

Συνημμένα Αρχεία