Γενικό Έγγραφο 338398/17.12.2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 338398/17.12.2020

17 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Ειδικά οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί
προσωρινή σύνταξη συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούν όχι μόνο όλες τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της προσωρινής παροχής και οφείλουν να δηλώνουν
τους πρώην ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά, το
χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, τον πρώην ενταχθέντα φορέα στον οποίο έχουν τυχόν οφειλές
καθώς και το ποσό οφειλής.
Παρατηρήθηκε κατά την εξέταση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης οι υπηρεσίες συντάξεων Μισθωτών να ζητούν από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες των Μη Μισθωτών βεβαιώσεις με το χρόνο ασφάλισης των ενδιαφερομένων,
προκειμένου να προβούν σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
Δεδομένου ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής
υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της
επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, και ότι η έκδοσή της βασίζεται στα στοιχεία
που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου, θα προβαίνετε στην έκδοση
απόφασης προσωρινής σύνταξης, χωρίς να αναζητείτε από τους άλλους πρώην φορείς Μη
Μισθωτών βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης.