Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.2020

17 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων &
Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων
απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021, προς ενημέρωση
των εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων των αρμόδιων
Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο
Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ.
Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α..