Γενικό Έγγραφο 351584/29-12-2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 351584/29-12-2020

29 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕ

Με τα ανωτέρω σχετικά Γενικά Εγγραφά μας παρασχέθηκαν οδηγίες για την
απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Α.Π.Δ. καθώς και
διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. παρελθόντων ετών, λόγω του
όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η
απεικόνιση των αντίστοιχων ασφαλιστικών δεδομένων.
Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός σχετικό αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. και αφετέρου την
ανάγκη οριστικής τακτοποίησης της εν λόγω εκκρεμότητας κρίνεται σκόπιμο να
παραταθεί μέχρι και 28/04/2021 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ για το
προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ μισθολογικών περιόδων από 8/2008 έως 12/2016.

Συνημμένα Αρχεία