Γενικό Έγγραφο 374002-Σ.119983-27/09/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 374002-Σ.119983-27/09/2021

27 Σεπτεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της  Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ’ 200 Α’/3-12-
2018), που προστέθηκε στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2256/1994,όπως
ισχύει, ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους
ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και μη Μισθωτών Ασφαλισμένων,
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες
περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη
οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις
εγκαταστάσεις τους».
Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών
ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές
που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, κατά εξουσιοδότηση της
ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ: Δ.15/Δ΄/60167/12.08.2021 (ΦΕΚ
3744/ΤΒ΄/12.08.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Με την παρούσα κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση εισφορών για την ενιαία εφαρμογή
από τις αρμόδιες υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ.


Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής – Υπαγόμενα πρόσωπα
Στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Υ.Α. εμπίπτουν επιχειρήσεις, εργοδότες ή
ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021,
ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική τους εγκατάσταση.
Β. Ρύθμιση Εισφορών
Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες,
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως
εξής:
Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από
  την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά
  το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/8/2021 –
  31/1/2022.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/7/2021.
  Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες,
  Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων
  εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την
  1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλ 1/8/2021) και έως και
  31/1/2022, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου
  που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές
  προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως
  31/07/2021.
  Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση
  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.
  έως την λήξη της εξάμηνης αναστολής, 31η
  Ιανουαρίου 2022.
  Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, κατ΄ επιλογή του
  οφειλέτη, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης
  καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της
  εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως 28/02/2022.
  Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
  Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
  Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης
  Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:
 • Μη καταβολής ή μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια
  της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των δύο μηνών.
  Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα
  αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.
  Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα
  της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν
  τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση
  οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.
  Ε. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
  Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το
  διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων,
  εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης.
  Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
  Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει
  τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των
  καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.
  ΣΤ. Επισημάνσεις
  Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα
  δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που
  παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την
  διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται
  σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.
  Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να
  λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα Αρχεία