Γενικό Έγγραφο 175334-18/05/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 175334-18/05/2021

18 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών σχετικά με την έναρξη και λήξη της ασφάλισης
στον e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, παρέχονται οι
ακόλουθες οδηγίες για ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:
ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 ν. 4611/2019 (έναρξη ισχύος 17-05-2019) εναρμονίσθηκε η
έναρξη και η διακοπή της ασφάλισης των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών
αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (επιβατικών, φορτηγών ή λεωφορείων ΔΧ) με τις αντίστοιχες
ημερομηνίες έναρξης και διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.
Σε εκτέλεση της προαναφερόμενης διάταξης, ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται
η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή προκύπτει
από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 17/6/2019,
έναρξη ασφάλισης 1/6/2019).
Αντίστοιχα, ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του
μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση
διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. διακοπή εργασιών Δ.Ο.Υ. 17/6/2019, διακοπή
ασφάλισης 30/6/2019).


ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ
Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, μεταβολών και λήξης ασφάλισης εκτελείται πλέον μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (εγκ. 46/2020, 53/2020 και
18/2021 της Γεν. Δ/νσης Εισφορών).
Όπως είναι γνωστό, με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, επιτυγχάνεται δια λειτουργία με την
Α.Α.Δ.Ε. και εκκινούν ή διακόπτονται, αντίστοιχα, η ασφάλιση και εισφοροδότηση ενώ, παράλληλα,
δημιουργούνται και διατίθενται στους ασφαλισμένους οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
Λοιπά δικαιολογητικά που είχαν καθοριστεί, σύμφωνα με το προϋφιστάμενο καθεστώς, για τον
προσδιορισμό των ασφαλιστέων προσώπων, (ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές ΔΧ αυτοκινήτων) και
του χρόνου υπαγωγής ή λήξης της ασφάλισης (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή δωρεάς ή γονικής
παροχής αυτοκινήτου ή άλλη πράξη μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού, άδεια
ΤΕΟΜ, άδεια ΕΟΤ) θα αναζητούνται μόνο αν διαπιστώνεται υπαγωγή πριν την 17/05/2019, ημερομηνία
ισχύος των νέων διατάξεων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. – πριν ή μετά την ισχύ
των διατάξεων (17/5/2019) – συνεχίζουν την ασφάλισή τους εφόσον η δραστηριότητα παραμένει ενεργή.
Ειδικότερα:
Για ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 17/5/2019, ως ημερομηνία έναρξης
ασφάλισης λογίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ( και όχι απόκτησης της ιδιότητας).
Αντίστοιχα, η διακοπή ασφάλισης επέρχεται με τη διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (και όχι με την απώλεια
της ιδιότητας).

Συνημμένα Αρχεία